Zpracování osobních údajů patří k našim důležitým činnostem. Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „obecné nařízení“).

Provozovatel e-shopu "E-shop | Andrea Homolová" na stránkách www.e-andreahomolova.com, je Nakladatelství Infonika, s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2. IČO: 06879888, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném příslušným soudem, kterým je Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 290 641. Zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.


Základní ustanovení

 1. Správce osobních údajů odle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Nakladatelství Infonika, s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2. IČO: 06879888, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném příslušným soudem, kterým je Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 290 641 (dále jen „Správce“);
 2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: jsem@andreahomolova.com, tel.: +420 777 777 500
 3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky, registrací uživatelského účtu nebo přihlášením se k odběru obchodních sdělení v internetovém obchodě www.e-andreahomolova.com;
 2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;
 3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem splnění smlouvy o poskytnutí služeb, realizace dodávky, splnění právních povinností plynoucích pro správce z obecně závazných právních předpisů, kterými je povinen se správce řídit (např. předpisy v oblasti vedení účetnictví), zúčtování plateb, vnitřní potřeby správce související s řádným výkonem jeho předmětu podnikání, zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

 1. Za účelem registrace na webové stránce www.e-andreahomolova.com podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;
 2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo);
 3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;
 4. Za účelem zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
 5. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

 • WE|DO CZ s.r.o. (doručovací služba);
 • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
 • GoPay s.r.o. (platební brána)
 • UpGates - Evici webdesign s.r.o. (systému e-shopu);

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

 1. Na přístup ke svým osobním údajům;
 2. Na opravu osobních údajů;
 3. Na vymazání osobních údajů;
 4. Na omezení zpracování;
 5. Na přenositelnost údajů;
 6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: jsem@andreahomolova.com, správce takové osobní údaje nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 7. Podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním elektronické objednávky nebo registrací na webové stránce www.e-andreahomolova.com potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;
 2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce a/nebo při registraci;
 3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato pravidla vstupují v platnost 1. března 2023.
Nakladatelství Infonika s.r.o.