VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

pro stažení klikněte zde


Náhled přílohy obchodních podmínek:
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy včetně poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy:

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Adresát: Nakladatelství Infonika s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2; e-mail: jsem@andreahomolova.com 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o koupi tohoto zboží:

Datum objednání*)/datum obdržení*):
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Emailová adresa spotřebitele:
Specifikace zboží, kterého se smlouva týká:

*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Datum: ............................
Podpis spotřebitele: ……………………....
(pouze pokud je tento formulář zasílán na listině) 

                                                                               

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Právo odstoupit od kupní smlouvy
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední kus zboží nebo kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část dodávky zboží.
Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným na: Nakladatelství Infonika s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, tel. +420 777 777 500, e-mail: jsem@andreahomolova.com (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Můžete použít  přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Nakladatelství Infonika s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.